Water-vergunningen

Sinds 2009 is er veel veranderd in de waterwetgeving. Met de introductie van de Waterwet zijn negen andere waterwetten vervangen. Daarnaast zijn met de introductie van de Wabo ook nog eens bevoegdheden gewijzigd.

Deze veranderingen hebben gezorgd voor een andere kijk op vergunningverlening en handhaving. Indirecte lozingen vallen nu onder het bevoegde gezag van provincie of gemeente. Bij de waterschappen is de Keur belangrijker geworden. Daarin is een professionaliseringsslag gaande die veel meldingen en aanvragen met zich meebrengt.

Watercollectief BV ondersteunt waterschappen bij de uitvoering van de Waterwet. We helpen achterstanden weg te werken, mee te denken met de professionalisering of kunnen beleidsmatig adviseren over vernieuwing van Keur. Ons procesmatig inzicht en de kijk in de keuken van andere waterschappen levert een daarbij een belangrijke meerwaarde op. We worden dan ook regelmatig door overheden gevraagd om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de Waterwet.

We lichten graag onze mogelijkheden toe.

Water-vergunningen

Werkgebieden