Waterketen + riolering

In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat overheden hun bezuinigingsdoelstellingen moeten en kunnen behalen door meer samen te werken. Samenwerkingsprojecten en optimalisatiesstudies (OAS-en) hebben aangetoond dat geld bespaard kan worden ook al is dat vaak in de vorm van minder meerkosten.

Het beheer van riolering en waterzuiveringen zal in de toekomst door samenwerking goedkoper worden. In de praktijk wordt al veelvuldig samengewerkt door gezamenlijk te meten aan riolering, overstorten en gemalen of is zelfs al sprake van een gemeenschappelijke organisatie voor het beheer en de exploitatie van de waterketen. Hoe ver gemeenten en waterschappen daarin gaan, hangt vooral nog af van de bestuurlijke wil om samen te werken en het zien van kansen om besparingen te realiseren.

Watercollectief BV is als onafhankelijke partij betrokken geweest bij optimalisatieprocessen en heeft op die wijze kunnen bijdragen aan het verbinden van belangen en het zoeken en het realiseren van oplossingen. Wij zijn goed in procesmanagement en zetten onze deskundigheid samen met die van onze partners graag in voor uw projecten.

Waterketen + riolering

Werkgebieden