Referenties

Watercollectief BV en haar individuele participanten hebben voor een brede klantenkring in Nederland gewerkt. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze uitgevoerde opdrachten.


Inventarsieren alle milieuasepcten, opstellen register en uitvoeren compliance check
HAK BV, Giessen


Aanpassen milieuzorgsysteem a.g.v. Richtlijn Industriele Emissies

Wetterskip Fryslan

Opstellen notitie waterwet- en regelgeving voor RWZI’s

Waterschap Veluwe / Waterschap Vallei en Eem (na 1-1-2013: waterschap Vallei en Veluwe)

Ondersteuning vergunningverlening (Waterwet (voorheen Wvo), Keur, Wm en Wabo)

o.a. voor Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waternet, Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Rijn en IJssel, Waternet, Rijkswaterstaatdirectie Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Nederland, gemeente Breda en provincie Gelderland


Behandelen meldingen en vergunningaanvragen grondwateronttrekkingen, opstellen van lozingsvergunningen voor grondwaterlozingen 

o.a. Waterschap Rijn en IJssel en Waternet

Verzorgen van milieuaanvragen (Waterwet, Wm, Wabo etc.) en uitvoeren van energiebesparingsonderzoeken 

breed scala aan industriebranches

Ondersteuning afdeling Handhaving, beoordelen en valideren e-prtr verslagen, aspectcontroles en dieptecontroles van bv meet- en registratiesystemen (Waterwet en Wet Milieubeheer)

o.a. voor Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas en Regio Rivierenland


Uitvoeren van onderzoek en rapporteren over diverse RWZI-projecten t.b.v. STOWA, zoals:


  • Wet milieubeheer en RWZI’s (STOWA 2006-W01);

  • Opstellen standaard BBT toetstabellen Nederlandse RWZI’s;

  • Bodembescherming op RWZI’s (oa STOWA 2010-04);

  • e-prtr en RWZI’s (STOWA 2007-W10 en STOWA 2010-W07);

  • Uitvoering monitoringsprogramma 6-tal RWZI’s in het kader van e-prtr, etc.


Testen van MRA proteus II, uitvoeren van milieurisico-analyses en verzorgen van cursussen Proteus

o.a. voor Waterdienst, Rijkswaterstaat en industrie

Verzorgen van cursussen en trainingen, zoals:


  • Waterchemie, afvalwater- en lozingsaspecten in BOA opleiding (Water-Hamil);

  • Uitvoering/introductie IPPC (provincie Limburg, noordelijke waterschappen);

  • Wm en Wvo voor KAM-coordinatoren;

  • Milieurisico-analyses onvoorziene lozingen tbv Rijkswaterstaat.


Procesmanagement Samenwerking in de Waterketen, OAS studie RWZI Aarle-Rixtel, beleidsadvisering Riooloverstorten, organiseren en faciliteren TK-commissie van Dijk (risico’s riooloverstorten en veehouderij)  

o.a. voor Waterdienst (voorheen RIZA), CIW, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gemeente Moerdijk en Waterschap Brabantse Delta (voorheen Hoogheemraadschap van West-Brabant), Inspectie voor Verkeer en Waterstaat

Beoordelen Rioleringsplannen vanuit visie waterkwaliteitsbeheerder

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuid-Holland, Waterschap Brabantse Delta (voorheen Hoogheemraadschap West-Brabant)